Melg-Auto kohustused:

 • Müüa varuosi, teostada veokitele tehnilst hooldust ja jooksvat remonti ning garantiiremonti kooskõlas kliendi poolse tellimusega.
 • Hoolduse ja remondi käigus, vahetab Melg-Auto vajadusel sõiduki remontimiseks vajalikud varuosad, sõlmed ja agregaadid, kasutades ainult kvaliteetseid varuosi.
 • Teenuse osutamiseks vormistatakse iga konkreetse sõiduki kohta töökorraldus, kus märgitakse kliendi andmed, sõidukit iseloomustavad andmed, teostatavaid töid iseloomustavad andmed ja kliendi allkiri.
 • Tööde teostamine toimub töökorralduse alusel.
 • Täiendavate tööde teostamine.

Kliendi kohustused:

 • Tooma sõiduki Melg-Auto töökotta hooldusesse või remonti eelnevalt pestult. Melg-Auto’l on õigus keelduda teenuse osutamisest eelnevalt pesemata sõidukile. Eelnevalt pesemata sõidukitele rakendatakse teenuse hinna määramisel hinnakirjajärgsele töötunni hinnale koefitsenti 1,5.
 • Tooma sõiduki Melg-Auto töökotta hooldusesse või remonti nii, et kabiinis ei oleks lahtiseid esemeid ning külmik oleks välja lülitatud. Melg-Auto ei vastuta kliendi sõidukis olevate lahtiste esemete säilimise ja nende poolt põhjustatud võimalike kahjude eest.
 • Teavitama tellimuse esitamisel Melg-Auto’t, kui soovib tellimuse täitmise käigus väljavahetatavad varuosad tagasi saada. Sellisel juhul kohustub Melg-Auto säilitama nimetatud varuosi sõiduki üleandmiseni kliendile. Vastasel juhul utiliseeritakse väljavahetatavad varuosad vastavalt Eesti Vabariigi Jäätmeseadusele. Kliendile ei tagastata remondifondi varuosasid või, kui oleme kohustatud tagastama müüjale vana korpuse. Korpus tagastatakse kliendile vaid ette teatades lisatasu eest, mis on määratud varuosa müüja poolt.
 • Tasuma Melg-Auto poolt teostatud teenuste eest tähtaegselt.
 • Klient on kohustatud enne tellimuse esitamist tutvuma eelnevalt Melg-Auto hinnakirjaga.
 • Kui teenuse osutamise käigus ilmneb sõidukil varjatud defekte, mida ei olnud võimalik ette näha või muid kaasnevaid lisatöid, mistõttu rikke kõrvaldamiseks tuleb teostada täiendavaid töid suuremas ulatuses kui töökorralduses kokkulepitud lisatööde maksimaalne maksumus või varuosade, agregaatide loetelu ei ole piisav antud rikke kõrvaldamiseks, peab Melg-Auto sellest klienti suuliselt või kirjalikult informeerima.
 • Klient peab 2 tunni jooksul alates Melg-Auto poolsest teavitamisest otsustama ja Melg-Auto’ga kooskõlastama edasise remondiprotsessi täieliku lõpetamise või lõpetamise tööde teatud faasis. Kui klient ei informeeri Melg-Auto’t 2 tunni jooksul edasise teenuse osutamisest või kui kliendi otsusest tulenevalt ja kliendist lähtuvatel asjaoludel seisab kliendi sõiduk Melg-Auto töökojas enam kui 2 tundi alates kliendi vastavasisulisest teavitamisest Melg-Auto poolt, ilma et Melg-Auto’l oleks võimalik teenuse edasise osutamise jätkamine on klient kohustatud tasuma Melg-Auto’le sõiduki hoidmise eest Melg-Auto töökojas seisutunni hinda, või liikumisvõimetu sõiduki töökojast väljapukseerimise tasu, millede suurus on sätestatud Melg-Auto hinnakirjas. Remondiprotsessi lõpetamisel tööde teatud faasis kliendi ja Melg-Auto vastastikusel kokkuleppel on klient siiski kohustatud Melg-Auto’le tasuma lisatööde vajaduse selgumiseni teostatud tööde ja paigaldatud varuosade, sõlmede, agregaatide ning materjalide eest, kuid mitte rohkem kui esialgselt kokku lepitud summas. Lisaks on klient kohustatud tasuma Melg-Auto’le liikumisvõimetu sõiduki töökojast välja pukseerimise tasu.

Sõiduki üleandmine:

 • Töö valmimisel on Melg-Auto kohustatud sellest klienti informeerima ja teatama tähtaja, mille jooksul peab klient sõidukile järgi tulema ja ära viima. Kui klient kokkulepitud tähtajal sõidukit ära ei vii, läheb asja juhusliku hävimise risk kliendile.
 • Sõiduki üleandmisel on klient kohustatud viivitamata osutatud teenuse üle vaatama. Klient peab viivitamatult teenuse mittevastavusest teatama Melg-Auto töökoja meistrile.

Esindajad:

 • Melg-Auto võtab tellimusi kliendi sõidukitele vastu ainult lepingus loetletud kliendi esindajatelt ning Melg-Auto teenindaval personalil on õigus kontrollida nimetatud isikute isikusamasust. Melg-Auto’l on õigus keelduda kliendi esindajate nimekirja mittekantud isikutelt kliendi nimel tellimuste vastuvõtmisest, v.a. juhul kui isik esitab teenuse tellimuse, tasudes teenuse eest koheselt sularahas või kaardimaksega.

Garantii:

 • Melg-Auto annab teostatavatele töödele ja paigaladatud varuosadele garantii, pikkusega pool aastat alates töö teostamisest.

Pandiõigus:

 • Melg-Auto’l on lepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus tema valduses olevatele kliendi sõidukitele, millele Melg-Auto on teenust osutanud, kuni kliendi poolt teenuse osutamise tasu tasumiseni Melg-Auto’le.

Omandireservatsioon:

 • Sõidukitele Melg-Auto poolt paigaldatavad varuosad, sõlmed ja agregaadid on Melg-Auto omandus kuni nende täieliku tasumiseni kliendi poolt.

Hind, maksmise kord:

 • Klient on kohustatud Melg-Auto’le maksma osutatud teenuste eest tasu.
 • Tasu suurus sõltub osutatud teenuse maksumusest. Tasumine toimub Melg-Auto hinnakirja alusel. Klient kinnitab, et on tutvunud Melg-Auto hinnakirjaga ja iga tellimuse esitamisel tutvub eelnevalt kehtiva hinnakirja sisuga.
 • Hinnad on toodud ilma käibemaksuta. Arvete esitamisel liidetakse hinnale EV kehtiv käibemaks.

Maksetingimused:

 • Klient on üldjuhul kohustatud teenuse hinna tasuma koheselt peale arve väljastamist. Arve väljastatakse pärast teenuse osutamist posti, faksi või e-maili teel.
 • Lepingulistel klientidel on maksetingimused määratletud kliendilepinguga.
 • Teenuse eest tasumisega viivitamisel on Melg-Auto’l õigus nõuda kliendilt viivist 0,5% päevas tasumata summa ulatuses, samuti on Melg-Auto’l õigus kasutada teisi kohustuse rikkumisest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Vastastikuste lahkhelide lahendamine:

 • Vastastikused lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel või kostja asukohajärgses kohtus EV seadusandluse ja käesoleva lepingu alusel.